top of page

Conditions, responsibilities, rights, risks and exceptional situations regarding customer information services, safe use, lost or stolen situations, information text about complaints

Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“VizyonPay”) olarak kişisel verilerinizi, başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız nedeniyle ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kanun’da belirtilen istisnalara veya verdiğiniz açık rızanıza istinaden, VizyonPay tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile, bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin VizyonPay tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca detaylı bilgilendirmeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Kişisel Veri - Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, TCKN / Pasaport Numarası, Doğum Tarihi)

Kişisel Veri - Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, TCKN / Pasaport Numarası) İletişim Bilgisi (E-Posta, Telefon, Adres)

Veri İşleme Amacı - Çerçeve sözleşme imzalanması

Hukuki Sebep - Sözleşmenin kurulması ve ifası

Aktarım Durumu ve Amacı - Aktarım bulunmamaktadır.

 

Kişisel Veri - Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, TCKN / Pasaport Numarası, Doğum Tarihi, Uyruk, Kimlik Belgesi) İletişim Bilgisi (E-Posta, Telefon, Adres) Finansal Bilgiler (Banka Hesap Bilgileri) İşlem Güvenliği Bilgisi (IP Adresi, Şifre)

Veri İşleme Amacı - Kimlik tespit ve doğrulama süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebep - Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Sözleşmenin kurulması ve ifası

Aktarım Durumu ve Amacı - Finansal Kuruluşlar - Üçüncü tarafa güven kapsamında kimlik tespit süreçlerinin yürütülmesi.

 

Kişisel Veri - İletişim Bilgisi (E-Posta, Telefon, Adres)

Veri İşleme Amacı - Telefon numarasının doğrulanması

Hukuki Sebep - Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Sözleşmenin kurulması ve ifası.

Aktarım Durumu ve Amacı - İş Ortağı – OTP doğrulama altyapısına ilişkin dış hizmet alınması

 

Kişisel Veri - Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad), Finansal Bilgiler (Banka Hesap Bilgileri)

Veri İşleme Amacı - Banka hesap bilgilerinin kaydedilmesi

Hukuki Sebep - Sözleşmenin kurulması ve ifası

Aktarım Durumu ve Amacı – Aktarım bulunmamaktadır.

 

Kişisel Veri - Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad), Müşteri Bilgileri (İşlem Bilgisi)

Veri İşleme Amacı - Sahtecilik önleme ve chargeback (ters ibraz) operasyonlarının yürütülmesi

Hukuki Sebep - Meşru menfaatin bulunması, Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

Aktarım Durumu ve Amacı – Bankalar – Gerekli bildirimlerin yapılması ve bilgi taleplerinin cevaplandırılması

Resmi kurum ve kuruluşlar Gerekli bildirimlerin yapılması ve bilgi taleplerinin cevaplandırılması

 

Kişisel Veri - Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad), İletişim Bilgisi (E-posta, Telefon, Adres)

Veri İşleme Amacı - İletişim ve duyuru faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebep - Kanunlarda öngörülmesi, Sözleşmenin kurulması ve ifası.

Aktarım Durumu ve Amacı - İş Ortağı – İleti gönderim altyapısına ilişkin dış hizmet alınması

 

Kişisel Veri - Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad), Finansal Bilgiler (Banka Hesap Bilgileri), Müşteri İşlem Bilgisi (İşlem Bilgileri)

Veri İşleme Amacı - Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, Dekont düzenlenmesi

Hukuki Sebep - Sözleşmenin kurulması ve ifası

Aktarım Durumu ve Amacı - Bankalar – Transfer işlemlerinin gerçekleştirilmesi, İş Ortağı – Muhasebe işlemlerinin takibi için dış hizmet alınması

 

Kişisel Veri - Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad) İletişim Bilgiler, (E-Posta, Telefon, Adres), Müşteri İşlem Bilgisi (Talep / şikâyet bilgisi)

Veri İşleme Amacı - Talep ve soruların cevaplandırılması

Hukuki Sebep - Meşru menfaatin bulunması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

Aktarım Durumu ve Amacı - Aktarım bulunmamaktadır.

 

Kişisel Veri - Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad), Finansal Bilgiler(Banka Hesap Bilgileri), İletişim Bilgiler (E-Posta, Telefon, Adres), Müşteri İşlem Bilgisi(İşlem Bilgisi, Talep / şikâyet bilgisi), Görsel veya İşitsel Bilgi(Ses kaydı)

Veri İşleme Amacı - Çağrı merkezi hizmetlerinin sunulması

Hukuki Sebep - Meşru menfaatin bulunması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

Aktarım Durumu ve Amacı - İş Ortağı – Çağrı merkezi operasyonları için dış hizmet alınması

 

Kişisel Veri - Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad), İletişim Bilgisi (E-posta, Telefon), Müşteri İşlem Bilgisi(Geri bildirimler)

Veri İşleme Amacı - Anket ve oylamalar ile görüş alınması

Hukuki Sebep - Açık rıza

Aktarım Durumu ve Amacı - Aktarım bulunmamaktadır.

 

Kişisel Veri - Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad), İletişim Bilgisi (E-posta, Telefon) (IP Adresi)

Veri İşleme Amacı - Veri zenginleştirme çalışmalarının yapılması

Hukuki Sebep - Açık rıza

Aktarım Durumu ve Amacı - İş Ortağı – Verilerin analiz edilmesi için dış hizmet alınması (yurtdışı)

 

Kişisel Veri - Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad), İletişim Bilgisi (E-posta, Telefon), Müşteri İşlem Bilgisi(İşlem bilgileri), İşlem Güvenliği Bilgisi(IP Adresi)

Veri İşleme Amacı - Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebep - Açık rıza

Aktarım Durumu ve Amacı - İş Ortağı – Hedefleme ve segmentasyon çalışmaları için dış hizmet alınması (yurtdışı)

 

Kişisel Veri - Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, TCKN / Pasaport Numarası, Doğum Tarihi, Uyruk, Kimlik Belgesi), Finansal Bilgiler(Banka Hesap Bilgileri), İletişim Bilgiler,(E-Posta, Telefon, Adres), Müşteri Bilgisi(İşlem Bilgisi), İşlem Güvenliği Bilgisi(IP Adresi)

Veri İşleme Amacı - Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi

Hukuki Sebep - Hukuki yükümlüğün yerine getirilmesi

Aktarım Durumu ve Amacı - Resmi kurum ve kuruluşlar – Gerekli bildirimlerin yapılması

 

VizyonPay, yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır.

Kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamlarda toplanmakta ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

İlgili kişi olarak dilediğiniz zaman VizyonPay’a başvurarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

  • Kişisel verilerinizin ile ilgili taleplerinizin aktarım yapılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun'da belirtilen haklarınıza dair taleplerinizi, hangi hakların kullanılmak istendiğinin açık olarak belirtileceği ıslak imzalı bir dilekçe veya info@vizyonpay.com adresinden ulaşabileceğiniz başvuru formunda yer alan bilgiler doğrultusunda kimliğinizi tespit edici belgelerle VizyonPay’a ulaştırabilirsiniz. İlgili kişi veya yasal temsilcisinden VizyonPay’a iletilen ve yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

bottom of page